به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند

طبق قوانین و مقررات آموزشی غیبت بیش از حد مجاز (3 جلسه) موجب حذف درس گردیده و نمره دانشجو در درس مربوطه صفرمحسوب خواهد شد.