به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ساعت حضور مشاور جهت مراجعه دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

 

روزهای پنجشنبه از ساعت 15 لغایت 16

روزهای چمعه از ساعت 15 لغایت 16