به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

حضور دانشجویان در تمام جلسات درس الزامی است و طبق قوانین و مقررات آموزشی غیبت بیش از 3 جلسه موجب حذف درس و درج نمره صفر در درس مربوطه خواهد شد .