به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی که درس 1) کارآفرینی 2) جمعیت و تنظیم خانواده را در مقطع کاردانی نگذرانده اند می رساند

الزاماً می بایست دروس قید شده را در مقطع کارشناسی اخذ نمایند.