به اطلاع آندسته از دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین ابزار و مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

که درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند هر چه سریعتر نسبت به تائید پروژه خود با استاد راهنما و مدیر گروه اقدام فرمائید.

بدهی است در صورت تاخیر در عدم تائید و شروع پروژه مسکلات بوجود آمده جهت فارغ التحصیلی به عهده دانشجو می باشد.