در شگفتم از کسی که می تواند به خاطر گناه استغفار کند ولی ناامید است. امام علی(ع)