دانشجويان محترم براي دريافت شناسه پرداخت ابتدا شماره دانشجويي خود را در برنامه وارد سپس يک عدد دو رقمي دريافت ميکنيد که شماره دانشجويي به اضافه اين دو رقم مي شود  شناسه پرداخت خود

برنامه دريافت شناسه پرداخت