تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کاردانی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی (ترمی ـ پودمانی)می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کارشناسی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

غیبت بیش از 3 جلسه -حذف درس و درج نمره صفر تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند حضور دانشجویان در تمام جلسات درس الزامی است

تهیه فرم انتخاب واحد و کنترل دروس تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

آرشیو رویدادها

دانشجویان کاردانی که با خانم مصلح کلاس دارند تاریخ انتشار : 15 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی می رساند کلیه کلاس های استاد خانم مصلح  در تاریخ15 مهر تشکیل نمی گردد.

دانشجویان کاردانی و کارشناسی تاریخ انتشار : 15 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تاریخ انتشار : 15 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

برنامه درسی دانشجویان جدیدالورودحسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم 1 ورودی: مهر93 تاریخ انتشار : 08 مهر 1393

جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   سال تحصیلی 94-93 برای دانشجویان کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم 1 ورودی: مهر93

آرشیو اطلاعیه ها